474884

"เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด"วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด

โดยแนะนำ กำกับ ดูแล การประชุมให้เป็นไปตามวาระการประชุม ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ณ อาคารโรงยิมเนเซียม อบจ.ระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง