246759

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายสุเทพ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนตุลาคม 2564 และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง