S 24051734

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดระนอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา  13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จัดประชุมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564

ของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีนางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง