249629

ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง และ ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ