250154

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยเน้นย้ำให้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช รวมกลุ่มกันหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) รวมทั้งโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในการนำผลผลิตหรือสินค้าของตนเองไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของสมาชิก รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ยังมีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ใช้ความรู้ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
 โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด กาแฟดริป (แบรนด์ 84) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกนรก สินค้าชาใบกระท่อม จากสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด พร้อมทั้งพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร คือ นายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ อายุ 39 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปัจจุบันหันมาทำการเกษตรผสมผสาน สวนผลไม้แบบอินทรีย์ มีการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก ปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมีเป็นการทำการเกษตรอินทรีย์ เน้นผลิตปุ๋ยใช้เองควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดโชว์ในวันนี้ ได้แก่ ชามังคุด ชาผักเหลียง ชาดอกกาแฟ ข้าวไร่ดอกขาม กะปิแม่แดง มังคุดกวน เป็นต้น จากนั้น ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยปลิง จังหวัดระนองร่วมกับ ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ เกษตรกรต้นแบบ เจ้าของแปลงเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้นในปี 2557 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่บริการข้อมูลข่าวสาร สถานที่ฝึกอบรมด้านการเกษตรของหน่วยงานในพื้นที่ โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตโดยการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนน้ำมัน โดยมีฐานการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่น 8 ฐาน ได้แก่ การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การทำปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน การปลูกผักเหลียงและขยายพันธุ์ผักเหลียงเป็นพืชเสริมรายได้ การปลูกพริกไทยพุ่มในสวนปาล์มน้ำมัน การใช้รถไถขนาดเล็กตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยในสวนน้ำมัน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลาน้ำจืด และการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาล์มน้ำมัน