252391

โครงการ Fin ดี Happy Life วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ Fin ดี Happy Life แก่บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวจรรยาวรรณพูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการสหกรณ์ เป็นวิทยากร

เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทางของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ซึ่งโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! เป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่ง ธปท.จะดำเนินการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ตัวแทนเหล่านั้นกลับไปเป็นวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า Fin. Trainer ที่จะกลับไปทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมและติดตามผลของเพื่อนพนักงานในหน่วยงานของตน