S 24625170

ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินและเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพารา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินและเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49(3)

แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49(3) ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 2 สถาบัน 3 โครงการ วงเงินรวม 1,070,526 บาท  คือ สหกรณ์กองทุนยางคอคอดกระ จำกัด โครงการชะลอการจำหน่ายผลผลิตยางก้อนถ้วนเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตยาง และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ำจืด โครงการสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อผลิตผลิตทางการเกษตร และโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สวนยางยั่งยืน