150514

ระนอง ประชุมคณะอนุฯ กพส. อนุมัติ 3 ล. หนุนทุนสกก.ศุภนิมิตกระบุรี รวบรวมผลผลิตกาแฟ วันที่ 29 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการรับชำระหนี้เงินกู้ และผลการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ และวงเงินจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในประเด็นพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร จำนวน 3,000,000 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ขอกู้เงิน 3,000,000 บาท เพื่อรวบรวมผลผลิต (กาแฟ) จากสมาชิก โดยให้คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นหลักประกัน