S 3375230

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัดวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยนางสาวจิรายุ ศรีใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ​สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัดสำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม​ 2564 โดยท่านสหกรณ์จังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปึ ณ อาคารรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ฯ อ.กระบุรี จ.ระนอง

สหกรณ์จังหวัดได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ และ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก การดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความสามารถในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกซึ่งถือเป็นเจ้าของสหกรณ์ใน​การเข้าร่วมประขุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบการเงิน จัดสรรกำไรและแผนปฏิบัติงาน การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้เป็นไปตามร่างกรมส่งเสริมฯและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในรอบปีบัญชีถัดไป เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จต่อไป