1 1

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนพฤศจิกายน 2564  นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่นระดับหน่วยงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง และมอบกระปุกออมสินเพื่อส่งเสริมการอออมภายใต้โครงการ Fin ดี Happy Life ด้วย