146744

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านในวงวันที 21 ธันวาคม 2564 นายสุเทพ ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์และ วิธีการสหกรณ์ การเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กับระบบสหกรณ์การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรการบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสมาชิกสหกรณ์นักเรียนให้แก่โรงเรียนตามจำนวนสมาชิกนักเรียนที่ได้รับการสรรและจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนต่อไป