timeline 20211223 100624

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสุเทพ ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดระนอง น.ส. ดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายดุริยะศักดิ์ เดชฤดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกสหกรณ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมงานวันดินโลกประจำปี 2464  ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัด โดยมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมหน่วยบริการต่าง ๆ ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้ร่วมเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่ม เอกสารความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมทั้งได้นำตัวอย่างน้ำยาล้างจาน เมล็ดพันธุ์ผัก ตลอดจนกระปุกออมสิน เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน