274535

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอกระบุรี วันที่ 7 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวจิรายุ ศรีใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางสาวปัทมา รัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแนะนำเรื่องการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตกาแฟ และยางพารา ของสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอกระบุรี

ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด