S 3317770

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

เพื่อประชุมซักซ้อม และร่วมวางแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ก่อนการประชุมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงาน