60230

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับจังหวัดวันที่ 13 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

เพื่อซักซ้อมความเข้าแนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ราคาตกต่ำในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเป้าหมายเพื่อประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และแจ้งข้อมูลการปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564