277072

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม แนะนำ กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุวันที่ 14 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปัทมา รัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม แนะนำ กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและจำหน่ายข้าวสารของกลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มฯ ต้องการนำข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสาร และข้าวกล้องบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายผ่านเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง โดยได้แนะนำให้กลุ่มคิดต้นทุนการผลิต กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และคำนึงปัญหาของข้าวสารของกลุ่ม คือ ไม่มีการอบยาซึ่งทำให้ข้าวมีอายุการเก็บรักษาน้อย พันธุ์ข้าวที่สมาชิกปลูก ได้แก่ ข้าวปทุมธานี 1