278517

บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกฝ่ายวิกฤต AFS วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับนายธนุส ธนะวิโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอกระบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ร่วมกันหารือเพื่อร่วมรับฟังข้อมูล และปัญหาที่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เลี้ยงสุกรประสบปัญหาโรคระบาด ของโรคอหิวาต์แอฟริกันหมู หรือ ASF

ชี้แจงสาเหตุของการเกิดโรค การป้องกันและควบคุมโรค พร้อมแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งสหกรณ์มีแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกโดยเน้นหลักสมาชิกและสหกรณ์ร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน โดยแบ่งการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นสหกรณ์มีแผนในการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ ระยะยาวจัดหาเงินทุนสำหรับฟื้นฟูสมาชิกที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรต่อไป