S 26452002

อบรมทางไกล (Conference)  เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 18 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรม

แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม