280888

ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วันที่ 21 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในความส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ และบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเชื่อของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระและดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกได้ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง