282868

กิจกรรม 5 ส. สร้างสุขสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง วันที่ 26 มกราคม 2565นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย" ในโครงการ "Big Cleaning Day" เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ทำงาน

รองรับการให้บริการ ประชาชนรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เข้ามาติดต่องาน