286214

ร่วมหารือการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดระนอง ประจำปี 2565วันที่ 2 กุมภาพันธ์2565นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี 2565

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ซึ่งจากการหารือกิจกรรมในงานประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด มอบประกาศนียบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นิทรรศการเผยแพร่หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และร่วมกันรับประทานอาหาร (ข้าวกล่อง)  โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน