934293

ทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งจังหวัดระนอง กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวม 10 ครั้ง

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้อยู่คู่กับ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน