100718

สอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนณ โรงเรียนเพียงหลวง 15(บ้านรังแตน) ตำบลจ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะของการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านบัญชีและติดตามผลการสอนแนะร่วมกัน โดยมีนางสาวรัชนก สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ