288392

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

เพื่อประชุมซักซ้อม และร่วมวางแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้นายดุริยะศักดิ์ เดชฤดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แนะนำการวางแผนทางการเงิน โดยการลงทุนในหุ้น ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Fin ดีHappy Life เพื่อแนะนำช่องทางการหารายได้เสริม