S 917598
ร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
สำหรับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และเกิดความพร้อมสำหรับการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ และมีความพร้อมและเท่าทันต่อการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อนโยบายแผนงาน โครงการ และงานส่งเสริมสหกรณ์ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใช้ทักษะความสามารถในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งงานกำกับดูแล งานส่งเสริมสหกรณ์ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เรียนรู้ และปรับบทบาท ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการทำงานร่วมกับสหกรณ์ สามารถแนะนำการดำเนินงานให้กับกรรมการสหกรณ์ และต้องมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ให้พัฒนาความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์การตลาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และองค์ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เน้นการทำงานเป็นทีมในการกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ขนาดใหญ่ การตรวจสอบ การกำกับดูแลต้องเข้มข้น ทันเวลา ทันเหตุการณ์ มีความรอบคอบ ครบถ้วน ดำเนินการให้ทันท่วงที
นอกจากนี้ การบริหารจัดการในสำนักงาน บริหารด้านงบประมาณ งานแผน/โครงการต้องวางแผนให้มีความเหมาะสม นำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่ เช่น โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. การสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ฯลฯ และการติดตามการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคง มีความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จ