1 11

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ"วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เปิดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ" โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด จำนวน 15 คน

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบ้านหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง