sport day ๒๒๐๓๐๔ 53

Sport Day CPD Ranong กีฬาสานสัมพันธ์ วันที่ 4 มีนาคม 2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความสมัครสมานสามัคคี ลดความขัดแย้ง อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถอยู่รวมกันอย่างมีความสุข โดยมีนายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดแสตนเชียร์ และกีฬามหาสนุก