300698

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อม และร่วมวางแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมเปิดกระปุกเงินออม และมอบประกาศนียบัตร “ยอดนักออมเงิน” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ Fin ดีHappy Life ที่มีเงินออมมากที่สุด 3 ลำดับ โดยยอดออมเงินผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 31,433.50  บาท