302101

ระดมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรในฤดูกาลผลิตที่จะถึง โดยหารือผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำข้อมูลสินค้าเกษตร พร้อมคัดเลือกแม่ข่ายคลัสเตอร์สินค้าแต่ละกลุ่มสินค้า