1 1

โครงการสมดุลชีวิตคนทำงานให้กับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมตามโครงการสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี 2565 ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสุขนิสัย เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ภายในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของชีวิตคนทำงาน ทำให้ไม่มีการเจ็บป่วย

ซึ่งจะส่งผลให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

                  กิจกรรมออกกำลังการและการบริหารยามเช้า เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งเสริมความสามัคคีภายในหน่วยงาน ตามโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้กำหนดออกกำลังกายและกายบริหารยามเช้าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 08.45 - 09.00 น.

                  กิจกรรม Big Cleaning Day ทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยร่วมกันจัดเก็บและทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองทํางานและบริเวณโดยรอบใหเกิดความ เปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย น่าอยูอาศัย และเกิดความประทับใจแกผูมารับบริการ

                  อบรมการใช้เครื่องมือระงับอัคคีภัย และซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง ซักซ้อมแผนการอพยบหนีไฟ และสาธิตวิธีการดับไฟด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ เกิดความชำนาญในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างทันเวลา และเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย ตามโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดระนอง