168264

ร่วมงาน Field Day 2565 อำเภอกระบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางณัชกช นามจันทร์​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวจิรายุ ศรีใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกระบุรี ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ
ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการกลุ่ม    การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่ม เอกสารความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมทั้งได้นำตัวอย่างน้ำยาล้างจาน เมล็ดพันธุ์ผัก ตลอดจนกระปุกออมสิน เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรประจำฐานเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าและการตลาดมังคุดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน