307523

ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากทางปาล์มลดต้นทุนวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณฺ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น    เพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากทางปาล์มและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง

โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ระนอง ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและวิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  ให้มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น