312910

รู้ตัวก่อน รักษาได้ ตรวจสุขภาพประจำปีให้บุคลากร  วันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดให้มี   “การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรในหน่วยงาน” ทั้งนี้ได้มีประสานงานกับโรงพยาบาลระนอง เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่าการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ซึ่งการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ นับเป็นหัวใจสำคัญของการเดินหน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ นอกจากนี้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ สุขภาพจิตใจที่ดี ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการสร้างความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ด