314388

จัดเวทีให้ความรู้มาตรฐาน GAP ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภควันที่ 8 เมษายน 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการให้องค์ความรู้ และเสริมสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป้าหมายสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ GAP ปี 2563 ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จำกัด 11 ราย และกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น 29 ราย ณ อาคารรวบรวมผลผลิต ต. ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีนายณรงค์ชัย หีดชะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง เป็นวิทยากรให้ความรู้การสร้างระบบรับรองมาตรฐาน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น มีแผนรวบรวมผลผลิตมังคุด GAP จากสมาชิก จำนวน 120 ตัน กระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ต่อไป