วนสงกรานต ๒๒๐๔๑๘ 17

กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ปี 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัวขอพร วันสงกรานต์” ปี 2565 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจาก นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้จัดการสหกรณ์ เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป