S 4546596

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง และผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการประชุม

เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่จังหวัดระนองได้รับจัดสรร และร่วมพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอกู้เงิน นำไปทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 16.15 ล้านบาท แบ่งเป็น 1)โครงการปกติ (อัตราดอกเบี้ยตามผลการจัดชั้นลูกหนี้) จำนวน 9.5 ล้านบาท และ 2)โครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1) จำนวน 6.65 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์ 3 แห่ง คือ

   1. สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จำนวน 5.3 ล้านบาท

   2. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 8.1 ล้านบาท

   3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด จำนวน 2.75 ล้านบาท

     เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้สหกรณ์ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติ