179491

จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่ คทช.ครั้งที่ 1วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้กรอบภารกิจ 6 ด้าน กรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้กรอบแนวทาง 3S แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ภายใต้คณะอนุฯ 4 (คทช.จังหวัด) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผน ในการสำรวจศักยภาพรายพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย และป่าชายเลนชุมชนบ้านท่าคึกฤทธิ์