S 27508804

พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีของนักส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 28 เมษายน 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนองดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมและพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีของนักส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ และเทคนิคการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแนะนำส่งเสริมและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ในการแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนางณิชชา รัชตทวีโภคิน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง มาให้ความรู้ เทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นอย่างดียิ่ง