189310

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

         โดยการประชุมครั้งนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  มีการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 และพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2565 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินงานและกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และให้สมาชิกตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสหกรณ์