S 4759741

อนุมัติเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จำนวน 5.1 ล้านบาท วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดระนองครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ที่จังหวัดระนองได้รับจัดสรร และร่วมพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกรฯให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอกู้เงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จำนวน 5.1 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 แห่ง เพื่อนำไปเป็นทุนให้การจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ กำชับให้กลุ่มเกษตรกรใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของคำขอกู้และติดตามแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิด