1 18

จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ในรูปแบบ New Normal วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ในรูปแบบ New normal กิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้การสหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จัดฐานเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานความรู้ด้านสหกรณ์ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ ฐานกิจกรรมชวนน้องทำบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง และฐานกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ (แบบออนไลน์) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์ เพื่อให้เรียนรู้การรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือทำ ทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะด้านการตลาดแบบออนไลน์  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนต่อไป