1 10

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ลูกหลานเกษตรกรจากประสบการณ์จริงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเป้าหมาย (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร) สามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยจัดทัศนศึกษาเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย การทำการเกษตรผสมผสาน โดยปลูกกล้วยในสวนทุเรียน ทำให้มีรายได้จากกล้วยระหว่างที่ทุเรียนยังไม่ได้รับผลผลิต ของคุณณัชนันท์ ประเสริฐสกุล  การทำฟาร์มโคเนื้อแบบต้นทุนต่ำเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น ทางปาล์มน้ำมันและกากปาล์ม และการบริหารจัดการฟาร์มโดยใช้หลักการเลี้ยงแบบ “โคออมสิน” ของคุณวรพจน์ ศิลบุตร และ การปลูกและแปรรูปผลผลิตโกโก้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของคุณนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ (โกโก้โกเหนียว)  ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีแรงบันดาลใจ และได้รับความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ทำให้เกษตรกรมีแนวทางในการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป