337034

ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565  วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม เพื่อประชุมซักซ้อม และร่วมวางแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  นายดุริยศักดิ์  เดชฤดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นางสาวจิรายุ  ศรีใส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  และนางสาวภักดิ์จิต  ศรีรักษา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง