345486
ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ การตลาดให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ เครื่องอบเมล็ดกาแฟ และเครื่องสีเมล็ดกาแฟแบบแยก 5 ชั้น โดยสหกรณ์มีแผนรวบรวมกาแฟสาร และหมาก ในฤดูกาลผลิต 2565/2566 เพื่อใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
{gallery{28June22_1{/gallery}