353026

สหกรณ์จังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัดวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ณ โรงแรมระนองการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และที่สำคัญคือสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ จึงทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ มีผลกำไร 1,422,055.21 บาท ในวันนี้

โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10,984 คน ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เคมีเกษตร ข้าวสาร สินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายให้กับสมาชิกในราคายุติธรรม ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (กาแฟสาร ผลไม้) ธุรกิจแปรรูป โดยการแปรรูปเมล็ดกาแฟสารคุณภาพ แบรนด์ 84 coffee และธุรกิจร้านจำหน่ายกาแฟ