355305

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุเรียน GI บ้านในวงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุเรียน GI ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลในวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบุรีรัมย์ ม.1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประเทศไทยมี ทุเรียนที่เป็นสินค้า GIหรือ Geographical Indicationที่หมายถึง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้ ตามข้อมูลของเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 8 พันธุ์ด้วยกัน ทุเรียนในวงระนอง เป็นหนึ่งที่ได้รับการรับรอง GI เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทรงกลมรี มีร่องพูชัดเจน เปลือกบาง หนามถี่สีเขียว เนื้อหนาเนียนละเอียดสีเหลืองทอง เมล็ดลีบ ปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ฝนตกเกือบตลอดปี ทุเรียนจึงได้รับน้ำมาก เพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยจะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี หรืออาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแล้วแต่สภาพภูมิอากาศของแต่ละปี ในพื้นที่ตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง