2 1

กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

โดยร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คอคอดกระ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนอง เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู และบริเวณแม่น้ำกระบุรี เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมา เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรี ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคอคอดกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี ประธานในพิธีเปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม จำนวน 200 ราย 

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์ โดยได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม (1) ชะลอน้ำ เติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า (2) ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ (3) 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ (4) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ (5) จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของขบวนการสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร โดยร่วมกันทำความสะอาด ทาสี และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคอคอดกระ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความสะอาด ได้ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ สวยงาม น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น