386147
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง วางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา และวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566
ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ต้องปิดบัญชีได้ ดำเนินการไม่ขาดทุน ปลอดการทุจริต ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่ม 10% ลดหนี้ NPL ให้ต่ำกว่า 10% ลดหนี้ เพิ่มรายได้ รวมทั้งกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดำเนินการแก้หนี้สมาชิก เพิ่มเงินออม และมีการให้สินเชื่อที่ดี รวมไปถึงเน้นการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์