S 28557741

ตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลออกพรรษาวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับเทศบาลตำบลหงาว

ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์และรักษาประเพณีตักบาตรเทโว รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวระนอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า