S 4268098

ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด

ณ บ้านประธานกรรมการ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิกเพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก โดยสหกรณ์ได้นำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีตามการสำรวจความต้องการของสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์แล้ว จำนวน 23 ราย